Mateřská škola

motto: Je nám tu spolu dobře


Historie:

obrázek školky Původní MŠ byla založena v roce 1950, měla jednu třídu se třiceti dětmi. Později byla otevřena i druhá třída. Škola byla do roku 1979 umístěna v bývalé České škole, Kájov č.p. 8. V roce 1979 byla dokončena výstavba nové třípavilonové MŠ, kde bylo zapsáno 90 dětí. Ty byly rozděleny do pavilónů dle věkových skupin. Postupem doby dětí ubývalo a roce 1990 byla uzavřena jeslová třída. V roce 1993 došlo k dalšímu poklesu populace a byl ponechán jeden pavilón a hospodářská budova s kuchyní pro potřebu MŠ a ZŠ. Od 1. 1. 2003 je MŠ součástí právního subjektu ZŠ.

Současnost:

Od 1. 9. 2010 má MŠ 3 třídy - kapacita 76 dětí. Nová třída byla zřízena v pavilonu přilehlém k původní MŠ, a byla zde provedena celková rekonstrukce budovy. Děti zde mají zcela nové a moderní vybavení a zrekonstruovanou spojovací chodbou. Mají bezbariérový přístup do jídelny a staré budovy MŠ.

Vybavení všech tříd je na velmi dobré úrovni. Odpovídá věku dětí 3-6 let a dává dětem možnost rozvíjet tvořivé hry. Jsou vybaveny koutky : domácnost, kadeřnictví, tělocvičný, doprava. Koutky jsou dle potřeby aktualizovány a vybavovány modernějšími hračkami a pomůckami. Děti mají volný přístup k malířským potřebám a k pomůckám pro rozvoj pracovních dovedností. Škola je umístěna uprostřed nově vybavené zahrady, děti mají hodně místa pro hry i při pobytu venku.

Hlavním úkolem je rozvíjet přirozenou výchovou samostatné a zdravě sebevědomé děti s kladným vztahem k prostředí, které je obklopuje, tj. lidé, společnost, příroda a aby byly schopné orientovat se v jednoduchých jevech a dějích, které je bezprostředně obklopují, aby je dovedly zhodnotit a dokázaly vytipovat rizika a prospěch a podle toho jednat.

Školní program klade důraz na tvořivost pedagoga

 • na emoční prožitky dětí
 • na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná zajímavá činnost
 • na spojení vzdělávacích témat se životem kolem nás
 • na rozvoj každého dítěte jako jedinečné osobnosti
 • na spolupráci s rodinou
 • na respektování specifiky předškolního vzdělávání, metod a forem práce dle RVP
 • veškeré činnosti učitelka organizuje pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo bezpečně a spokojeně, umožňuje dětem bavit se přirozeným dětským způsobem
 • učitelka respektuje individualitu dítěte, vede záznamy o vzdělávacích pokrocích dětí
 • uplatňuje metody a formy práce, které jsou založeny na přímých zážitcích. Podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat
 • uplatňuje učení založené na přirozené nápodobě
 • uplatňuje spontánní i řízené činnosti ve vyváženém poměru odpovídající potřebám a možnostem dětí předškolního věku
 • probouzí v dětech chuť učit se a objevovat.
 • Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, denně se věnujeme prevenci vadné výslovnosti rozvíjení komunikativních dovedností dětí.