Základní škola


Historie:

obrázek školy
Škola v Kájově byla zmiňována již v 15. století (1469). V 17. století (r.1629) byla postavena nová budova, v ní byl umístěn i hostinec a pokoje pro poutníky. Kájovští učitelé se kromě vyučování museli věnovat i obsluze a čepování, a to až do roku 1674. V 17. a 18. století byly kájovská škola i kostel spravovány právě zlatokorunskými cisterciáky. Při škole byla na zadní straně hostinské budovy školní zahrada, o níž je řeč roku 1854. Učitel měl podle řádu milovat ctnost, nenávidět neřesti a žít v klidu a počestnosti, aby všem dával dobrý příklad. Teprve třetí bod se vztahoval k výuce. Učitel byl povinen vzdělávat mládež nejen v psaní a počítání, ale i v dobrých mravech a ctnostech. Roku 1875 se platila činže za najatou učebnu v hostinci. Roku 1883 zde nacházíme umístěnou tělocvičnu. V roce 1887 je první zmínka o 3 třídách.
 Nynější školní budova č. 6 postavena byla r. 1888. Budova byla jednopatrová a druhé poschodí k ní bylo přistaveno v roce 1931 nákladem 200 000 Kč. Ve školní budově č. 6 bylo vyučováno německy.
 V roce 1919 (3. dubna) podali rodiče dětí ze Křenového dvora, Kájova a okolí žádost k zemské školní radě v Praze o zřízení české obecní školy v Kájově. 15. září 1919 byla tato žádost kladně vyřízena. Škola byla otevřena počátkem školního roku 1919 – 20 zatímně v budově německé školy. Zapsáno bylo 18 hochů a 15 dívek. Všechny děti byly národnosti české a přestoupily z německé obecné školy. Ve školním roce 1921 byla přidělena inspektorátem a okresní politickou správou české obecné škole trvale jedna místnost v budově německé školy v přízemí.
 Postavení nové české školy se stalo nevyhnutelným. Odbor národní jednoty pošumavské snahu české školy po své vlastní budově podporoval. Potřebný pozemek byl zakoupen od farního úřadu v Kájově. Dne 3. dubna 1924 bylo se stavbou započato. Stavba rychle pokračovala a dne 17. srpna 1924 byla nová školní budova slavnostně otevřena . (Jedná se o budovu č p. 8 – u autobusové zastávky). V této budově bylo vyučováno až do podzimu 1938. V říjnu 1938 česká škola násilně zanikla.
 Po roce 1945 byla česká škola přestěhována do původní školní budovy č p. 6 a v budově české školy č.p. 8 byla otevřena tzv. opatrovna, později mateřská škola.
  Prameny, ze kterých bylo čerpáno: dle Mgr. Zdeňky Prokopové a dle Kroniky obce Kájov

Současnost:

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 114 dětí.