Formální dokumenty ZŠ, MŠ, školní družiny, školské rady

Základní i mateřská škola dle zákona předkládá řadu povinně zveřejňovaných dokumentů - školní řád, vzdělávací program, výroční zprávy, apod... Níže naleznete závazné dokumenty v aktuální platné podobě

Základní škola Kájov

žádost o uvolnění.doc, velikost 24.0 KB
Pokud potřebujete uvolnit dítě z vyučování na více než 3 dny, použijte, prosím, tento formulář.

Mateřská škola Kájov

Školní družina při ZŠ Kájov

Školská rada

Podle školského zákona (561/2004 Sb.) má být na každé škole zřízena školská rada. Zřizuje ji zřizovatel školy (obec), zároveň určí počet členů (3 - 18). Jednu třetinu jmenuje zřizovatel, jednu třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy, jednu třetinu pak volí zákonní zástupci žáků školy (rodiče). Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, funkční období členů školské rady je tři roky. Ředitel školy není členem školské rady, jejího zasedání se účastní pouze na vyzvání předsedy.

Školská rada:
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady

Nová Školská rada (2017-2020) pracuje ve složení: Hana Cibulková, Josef Beňo (zástupci rodičů), Martina Kopřivová, Klára Bazalová (zástupci zřizovatele), Petra Michálková, Petra Žílová (zástupci školy).

Kontaktní e-mail : skolskarada@zskajov.cz

Zápisy z jednání školské rady

Oznámení pověřence GDPR

Základní škola a Mateřská škola Kájov, IČO: 75001101, se sídlem: Kájovská 6, Kájov, 382 21, tímto sděluje údaje o svém pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Petr Lazar
Email: plazartoppriority.cz
Tel.: 603 927 272

Poučení o právech zákonných zástupců.pdf, velikost 190 KB
Poučení o právech zákonných zástupců dětí/žáků školy při zpracování osobních údajů